Belgian ITS Steering Committee

RICHTLIJN 2010/40/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, van 7 juli 2010, betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen.

Deze Europese Richtlijn beoogt de gecoördineerde invoering en het gebruik van ITS te ondersteunen, over de grenzen van de lidstaten heen.

Op 15 juli 2014, hebben de Belgische Staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest, een samenwerkingsakkoord getekend dat een ITS stuurgroep opricht waarvan de opdrachten voornamelijk zijn: - de coördinatie en samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus voor het uitwerken van de rapporten voor de EC; - de uitwisseling van technische en juridische en regelgevende informatie; - de vertegenwoordiging van België binnen internationale fora op basis van een gemeenschappelijk standpunt ; - de deelname van Belgische deskundigen bij de voorbereiding van gedelegeerde handelingen inzake ITS van de EC.

De opdrachten van de ITS stuurgroep kunnen uitgebreid worden.

De stuurgroep heeft een huishoudelijk reglement opgesteld. Elke entiteit wordt vertegenwoordigd binnen de ITS stuurgroep door maximum vier gewone leden waarvan één stemgerechtigd lid is. Het secretariaat wordt verzekerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. De stuurgroep wordt voorgezeten door een verkozen voorzit(s)ter. De stuurgroep richt en verschillende deskundigengroepen op volgens de noden en superviseert deze.


EN Naam van de organisatie:
 
NL Naam van de organisatie:
 
FR Naam van de organisatie:
 
DE Naam van de organisatie:
 
Adres:
Rue du Progrès 56 1210 Bruxelles
E-mail:
its@mobilit.fgov.be
Website:
https://mobilitfgov.sharepoint.com/sites/P000044/SitePages/Home.aspx
Telefoonnummer:
+3222773111